Oishi Sushi by spernikoff on Flickr.

Oishi Sushi by spernikoff on Flickr.